ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Ε ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ’ 

 Τροποποιημένο την 24-2-2005 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

  

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΔΡΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία ‘ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Ε ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ’ με έδρα τη Φλώρινα , το οποίο - για συντομία - θα αναφέρεται στο εξής στο παρόν κείμενο ως Π.Κ.

 

 Άρθρο 2ο

Σκοποί του Π.Κ είναι:

α) Η ανάπτυξη συναδελφικών σχέσεων και η καλλιέργεια του πνεύματος της ευγενούς άμιλλας.

β) Η παρότρυνση των μελών για ενεργή πολιτιστική δημιουργία και αυτοέκφραση.

γ) Η εξύψωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών καθώς και των κατοίκων του Νομού Φλώρινας.

δ) Η διασφάλιση , αξιοποίηση και ανάπτυξη της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς , η δημιουργική αφομοίωση των νέων πολιτιστικών ρευμάτων και η γνωριμία του λαού μας με τη πλούσια πολιτιστική δημιουργία.

ε) Η καλλιέργεια του πνεύματος της φυσιολατρίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η ώθηση και ενίσχυση κάθε δραστηριότητας που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του αθλητισμού σε όλους τους τομείς του , της πολιτιστικής παιδείας και της δημιουργικής ψυχαγωγίας των μελών του , των εργαζομένων και του λαού της πόλης και της περιοχής της γενικότερα.

 

 Άρθρο 3ο

α) Το Π.Κ θα επιδιώξει την υλοποίηση των σκοπών του με τη διοργάνωση μορφωτικών , πολιτιστικών , αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και γενικά με κάθε δραστηριότητα που κρίνεται αναγκαία , ενθαρρύνοντας την ενεργή και μαζική συμμετοχή των μελών του στο προγραμματισμό και την υλοποίησή τους , παρέχοντάς τους κάθε δυνατό μέσο.

β) Συνεργάζεται με τα άλλα Π.Κ Εργαζομένων Ο.Τ.Ε , τους πολιτιστικούς φορείς του Νομού μας και της Επικράτειας γενικά , τα Σωματεία του Προσωπικού Ο.Τ.Ε , το Εργατικό Κέντρο Φλώρινας καθώς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

γ) Διατηρεί εντευκτήριο στην έδρα του , η καλή λειτουργία του οποίου εναπόκειται και στη μέριμνα των μελών του.

δ) Δημιουργεί ομάδες πνευματικών και αγωνιστικών αθλημάτων ( Μπάσκετ – Βόλει – Ποδόσφαιρο – Αντισφαίριση – Επιτραπέζια Αντισφαίριση – Κολύμβηση – Σκάκι κ.λ.π ).

ε) Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Π.Κ , λειτουργούν οι ακόλουθοι βασικοί τομείς , που μπορούν να διευρυνθούν ανάλογα με τις ανάγκες του Π.Κ μετά από απόφαση του Δ.Σ.

 1. Τομέας Πνευματικών , Πολιτιστικών , Ψυχαγωγικών και Καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.
 2. Τομέας Αθλητισμού
 3. Τομέας Εκδρομών
 4. Τομέας Μέριμνας και Λειτουργίας Εντευκτηρίων και Χώρων για τις δραστηριότητες του Κέντρου.
 5. Τομέας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

στ) Στα πλαίσια κάθε Τομέα , δημιουργούνται επιτροπές που απαρτίζονται από μέλη του Δ.Σ και μέλη του Π.Κ και λειτουργούν με την ευθύνη του Δ.Σ.

Ο ρόλος των επιτροπών είναι διπλός. Προγραμματίζουν τη δράση τους κατά τομείς και προτείνουν στο Δ.Σ , το οποίο εκτιμώντας κάθε φορά τις οικονομικές δυνατότητες και εναρμονίζοντας τις προτάσεις με τις άλλες δραστηριότητες και σκοπούς του Π.Κ , αποφασίζει ανάλογα.

Στη συνέχεια οι κατά Τομείς επιτροπές τις υλοποιούν , πάντοτε μέσα στα πλαίσια της ευθύνης του Δ.Σ και των διατάξεων του Καταστατικού. 

 

Άρθρο 4ο 

Το Π.Κ έχει στρόγγυλη σφραγίδα με τις λέξεις ‘ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Ε ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ’ κυκλικά , και στο κέντρο της παράσταση τηλεφωνικής συσκευής. 

 

ΜΕΛΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 5ο  

α) Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

β) Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν :

 1. όλοι οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Ομίλου  Εταιριών Ο.Τ.Ε, που υπηρετούν στο Νομό Φλώρινας.
 2. όλοι οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Ομίλου Εταιριών Ο.Τ.Ε, που κατοικούν στο Νομό Φλώρινας.

γ) Επίτιμα μέλη κηρύσσονται από τη Γ.Σ , μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ , πρόσωπα που πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στο Π.Κ , στα πλαίσια της επίτευξης και προώθησης των σκοπών του.

δ) Τα Τακτικά μέλη , συμμετέχουν στις Γεν.Συνελεύσεις , ψηφίζουν για τη λήψη αποφάσεων , έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Π.Κ – εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα - σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού.

Ειδικά οι συνταξιούχοι υπάλληλοι που είναι Τακτικά μέλη του Π.Κ , έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Π.Κ – εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα – όμως στο Δ.Σ μπορούν να εκλέγονται για δύο (2) θέσεις μόνο και στη σύνθεσή του για τις θέσεις μόνο του Αντιπροέδρου ή του Εφόρου Εκδηλώσεων.

Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται , μπορούν να συμμετέχουν στις Γεν. Συνελεύσεις – χωρίς το δικαίωμα ψήφου – και δεν είναι υποχρεωμένα να πληρώνουν μηνιαία συνδρομή.

ε) Για την εγγραφή μέλους στο Π.Κ , απαιτείται η υποβολή έγγραφης αίτησης στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και η έγκρισή της γίνεται από το Δ.Σ στη πρώτη συνεδρίασή του μετά την υποβολή της αίτησης.

Αν το Δ.Σ απορρίψει την αίτησή του ή δεν του γνωστοποιήσει μέσα σε 40 μέρες την απόφασή του για αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής του , έχει το δικαίωμα προσφυγής στη Γεν.Συνέλευση η οποία αποφασίζει κυρίαρχα.

στ)Τα Τακτικά μέλη από τη μέρα της εγγραφής τους υποχρεούνται να καταβάλλουν τις εισφορές τους , που καθορίζονται από το Δ.Σ.

ζ) Κάθε μέλος δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή του από το Π.Κ με αίτησή του , η δε καταβολή των εισφορών διακόπτεται στο τέλος του οικονομικού έτους και εφόσον η αίτηση διαγραφής έχει υποβληθεί τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν τη λήξη του.

η)Τακτικό μέλος που μετατίθεται εκτός Νομού Φλώρινας ή που παίρνει σύνταξη διαγράφεται αυτοδίκαια από μέλος του Π.Κ. Η ένταξη των συνταξιούχων στα  τακτικά μέλη θα γίνεται αυτόματα με αίτηση προς το Π.Κ ότι δέχονται να τους γίνεται μηνιαία παρακράτηση στις συνταξιοδοτικές τους αποδοχές. Το Δ.Σ του Π.Κ έχει την ευθύνη να προωθήσει τις καταστάσεις - με τα ονόματα των προς ένταξη συνταξιούχων – προς τον Ταμία της Π.Ε.Ε , για να γνωστοποιηθούν στο Μ/Κ και να αρχίσει η παρακράτηση των συνδρομών.

Το Δ.Σ υποχρεούται κατά πάσα περίπτωση , στο τέλος κάθε οικονομικού έτους , να ελέγχει τις μεταβολές που έχουν γίνει στις καταστάσεις των εργαζομένων- μελών του Π.Κ , με βάση τα μητρώα του Μ/Κ.

θ) Μέλος που καθυστερεί τη συνδρομή του επί εξάμηνο , μπορεί να διαγραφεί με απόφαση του Δ.Σ μετά από εισήγηση του Ταμία. Το μέλος που διαγράφεται για τον ανωτέρω λόγο , μπορεί να επανεγγραφεί , αφού καταβάλει όλες τις οφειλόμενες συνδρομές του.

ι) Το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλα τα τακτικά και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Π.Κ , που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν συμπληρώσει τρεις (3) μήνες από την έγκριση της αίτησης εγγραφής τους από το Δ.Σ.

 

 Άρθρο 6ο  

α) Επιτρέπεται η προσωρινή ή οριστική αποβολή μέλους σε κάθε περίπτωση που αποδεδειγμένα προβαίνει σε πράξεις που αντίκεινται στο Καταστατικό και στις διατάξεις του νόμου περί Σωματείων , με απόφαση της Γ.Σ. και μετά από εισήγηση του Δ.Σ. ή πρόταση του 1/5 των μελών. Το μέλος που αποβάλλεται μπορεί να ασκήσει τα ένδικα μέσα που αποβλέπει το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα.

Β) Μέλος που αποβλήθηκε οριστικά επανεγγράφεται στο Π.Κ. μετά από απόφαση της Γ.Σ. και μόνο. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 7ο 

Οικονομικοί Πόροι του Π.Κ είναι:

 1. Το ποσό που υποχρεούνται να καταβάλουν τα μέλη για το δικαίωμα εγγραφής.
 2. Οι μηνιαίες συνδρομές και έκτακτες εισφορές των μελών , το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
 3. Οι επιχορηγήσεις από τον Ο.Τ.Ε
 4. Οι εισπράξεις από τις διάφορες εκδηλώσεις του Π.Κ.
 5. Οι θεληματικές προσφορές των μελών , οποιαδήποτε δωρεά , κληροδότημα ή κληρονομιά , αρκεί να μη γίνεται με όρους που είναι αντίθετοι με τους σκοπούς του Π.Κ. ή παρεμποδίζουν τη πραγματοποίησή τους.

Κληροδοσίες και δωρεές ‘υπό τρόπον’ γίνονται δεκτές μετά από απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ.

Οι κληρονομιές που αφήνονται στο Π.Κ. γίνονται δεκτές ‘επ΄ωφελεία απογραφής’.

 1. Κάθε έσοδο που προέρχεται από νόμιμη πηγή , εφόσον εγκρίνεται   από      το Δ.Σ.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Π.Κ 

Άρθρο 8ο

Το Π.Κ διοικείται και λειτουργεί με βάση τις αρχές της Δημοκρατίας , της Ελευθερίας και της Ισότητας.

 

Άρθρο 9ο 

Το Π.Κ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο , το οποίο αποτελείται από το Πρόεδρο , τον Αντιπρόεδρο , το Γεν.Γραμματέα , τον Ταμία και τον Έφορο Εκδηλώσεων.

Η θητεία του Δ.Σ είναι τριετής.

Η θητεία του Δ.Σ τερματίζεται και νωρίτερα , σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του  – είτε λόγω παραίτησης , είτε λόγω αποχώρησης – μειωθεί κάτω των τριών (3) μελών του χωρίς τη δυνατότητα αντικατάστασής τους από επιλαχόντες. Τότε εντός 30 ημερών συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση , με μόνο θέμα τη προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ , διενεργούνται κάθε τρία (3) χρόνια και απαραίτητα το πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου χρόνου , με μυστική ψηφοφορία.

 

Άρθρο 10ο 

α)Το Δ.Σ συγκροτείται σε σώμα μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή του , μετά από πρόσκληση του μέλους που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης , στο πλειοψηφήσαν ψηφοδέλτιο και στο οποίο προεδρεύει μέχρι την εκλογή του Προέδρου. Εκλέγει δε με μυστική ψηφοφορία το Πρόεδρο , τον Αντιπρόεδρο , το Γεν.Γραμματέα , τον Ταμία και τον Έφορο Εκδηλώσεων.

β) Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συγκρότησή του σε σώμα , το Δ.Σ , καλεί σε κοινή συνεδρίαση το Προεδρείο του προηγούμενου Δ.Σ και παραλαμβάνει με πρωτόκολλο τη διαχείριση , τη σφραγίδα , τα αρχεία και τη περιουσία του Π.Κ.

Αν το προηγούμενο Δ.Σ. δεν επιθυμεί να παραστεί στη συνεδρίαση αυτή , συντάσσει υποχρεωτικά απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του Π.Κ. , την οποία παραδίδει στο νέο Δ.Σ. μια ημέρα προ της ορισθείσας ημερομηνίας της κοινής συνεδρίασης.

 

Άρθρο 11ο

α) Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά το μήνα μετά από πρόσκληση που περιέχει τα θέματα της ημερησίας διάταξης και υπογράφεται από το Γεν. Γραμματέα.

β)  Έκτακτα συνεδριάζει όταν παραστεί ανάγκη ή όταν το ζητήσουν τουλάχιστο τρία (3) μέλη του Δ.Σ με έγγραφη αίτησή τους , η οποία πρέπει να περιέχει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης . Ο Πρόεδρος υποχρεούται στη περίπτωση αυτή να συγκαλέσει Δ.Σ μέσα σε τρεις (3) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

 

Άρθρο 12ο 

α) Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία , εφόσον είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστο μέλη του.

β) Οι αποφάσεις του Δ.Σ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου , η οποία και θεωρείται διπλή.

γ) Οι ψηφοφορίες είναι φανερές , εκτός από τη περίπτωση που προκύπτουν προσωπικά ζητήματα των μελών του , οπότε η ψηφοφορία είναι μυστική .

Για τα όσα γίνονται και λέγονται στις συνεδριάσεις κρατούνται πρακτικά από το Γεν.Γραμματέα που υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη.

 

Άρθρο 13ο 

α) Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ , τούτο αναπληρώνεται από το πρώτο επιλαχόντα του ίδιου ψηφοδελτίου – και αν δεν υπάρχει – από το ψηφοδέλτιο που έχει το μεγαλύτερο υπόλοιπο μετά την κατανομή όλων των εδρών. Σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου αναπληρώνεται από το πρώτο επιλαχόντα.

β) Μετά την εξάντληση και του αριθμού των επιλαχόντων μελών του , το Δ.Σ , συνεχίζει τις εργασίες του μέχρι να λήξει η θητεία του – εφόσον μετέχουν σε αυτό τουλάχιστο τρία (3) μέλη του από τα οποία τα δύο (2) είναι τακτικά.

Σε αντίθετη περίπτωση , η θητεία του Δ.Σ θεωρείται πως έληξε και γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 14ο

 α) Το Δ.Σ διοικεί το Π.Κ. σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη πραγματοποίηση των σκοπών του. Εκτελεί τις αποφάσεις των Γ.Σ. , εφαρμόζει το καταστατικό και αποφασίζει για τη συμμετοχή του Π.Κ σε ανώτερη ή ανώτατη οργάνωση που έχει σχέση με τους σκοπούς του.

β) Συγκαλεί τις Γ.Σ. , συντάσσει τους απολογισμούς και προϋπολογισμούς και τους υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. για έγκριση.

γ) Συγκροτεί επιτροπές από τα μέλη του Π.Κ .

δ) Το Δ.Σ. μπορεί να κάνει προσλήψεις ή απολύσεις του απαραίτητου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Π.Κ. και αποφασίζει για τις αμοιβές του.

ε) Για κάθε πράξη του Δ.Σ. ευθύνονται συλλογικά και αλληλέγγυα όλα τα μέλη του. Δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρία που δεν ήταν παρόντα ή ήταν παρόντα αλλά διαφώνησαν.

 

Άρθρο 15ο

 Το μέλος του Δ.Σ που δεν προσέρχεται – χωρίς δικαιολογημένη αιτία – σε πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα σε δέκα (10) διαδοχικές συνεδριάσεις , θεωρείται ότι σιωπηρά παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος , σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού.

 

Άρθρο 16ο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

α) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Π.Κ στα Δικαστήρια , σε κάθε Αρχή και σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

β) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ , προεδρεύει σε αυτές , κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων , δίνει το λόγο σε όποιο μέλος τον ζητήσει – τηρώντας σειρά προτεραιότητας – θέτει θέματα σε ψηφοφορία για την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων του Δ.Σ , σύμφωνα με τις δημοκρατικές διαδικασίες.

γ) Λογοδοτεί στη Γ.Σ .

δ) Υπογράφει – μαζί με το Γεν.Γραμματέα – κάθε έγγραφο του Π.Κ και μαζί με τον Ταμία , τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές προς τις Τράπεζες ή το Ταμιευτήριο για την ανάληψη χρημάτων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του Π.Κ.

ε) Εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.

 

Άρθρο 17ο

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει το Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται .

 

Άρθρο 18ο

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

α) Ο Γεν. Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και είναι υπεύθυνος για την αλλοίωση των αποφάσεων ή των συζητηθέντων στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

β) Διευθύνει το γραφείο του Π.Κ.

γ) Τηρεί  το αρχείο του Π.Κ και φυλάσσει τη σφραγίδα.

δ) Συντάσσει και συνυπογράφει με το Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Π.Κ , εκτός των ενταλμάτων πληρωμών και των εντολών προς τις Τράπεζες ή τα Ταμιευτήρια.

 

Άρθρο 19ο

Ο ΤΑΜΙΑΣ 

α) Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις του Π.Κ. βάσει αριθμημένων αποδείξεων.

β) Ενεργεί όλες τις πληρωμές με εντάλματα που εκδίδονται μετά από απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση των δαπανών που συνυπογράφονται από το Πρόεδρο.

γ) Τηρεί τα βιβλία που προβλέπονται από το νόμο και φυλάσσει όλα τα δικαιολογητικά πληρωμών.

δ) Συντάσσει και υποβάλει στο Δ.Σ. το μηνιαίο απολογισμό του Ταμείου. Είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και δικαιολογητικών ή για κάθε διαχειριστική ανωμαλία.

ε) Καταθέτει τα χρήματα σε  Τράπεζες ή το Ταμιευτήριο και τα κρατάει στο ταμείο του για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών , ποσό που καθορίζεται από το Δ.Σ.

στ) Το Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφασή του.

ζ) Κάθε δαπάνη του Π.Κ. και μέχρι του ποσού που θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. θα ενεργείται με την ευθύνη και πρωτοβουλία του Ταμία και του Προέδρου με κοινή τους απόφαση. Για μεγαλύτερο ποσό χρειάζεται απόφαση του Δ.Σ.

 

Άρθρο 20ο

Ο ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

Α) Εισηγείται στο Δ.Σ εκδηλώσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Β) Μεριμνά και συντονίζει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη πραγματοποίηση των εκδηλώσεων , σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.

Γ) Αποφάσεις για διοργανώσεις εορτών , εκδρομών , εκδηλώσεων , διαλέξεων κ.λ.π , λαμβάνονται από το Δ.Σ.

Δ) Με απόφαση του Δ.Σ , μπορούν να ορισθούν βοηθοί Εφόρου , από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Π.Κ , με συγκεκριμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις , που θα τους οριστούν.

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 21ο

 

α) Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη , που εκλέγονται μαζί και με τον ίδιο τρόπο καθώς και για το ίδιο χρονικό διάστημα , που εκλέγονται και τα μέλη του Δ.Σ.

β) Σε περίπτωση παραίτησης μέλους της , αναπληρώνεται με τον ίδιο τρόπο που αναπληρώνονται και τα μέλη του Δ.Σ.

γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα μέσα σε δέκα (10) μέρες από την εκλογή των μελών της και εκλέγει Πρόεδρο , Αντιπρόεδρο και Γεν. Γραμματέα.

δ) Ελέγχει υποχρεωτικά κάθε χρόνο ή όποτε άλλοτε το κρίνει αναγκαίο την οικονομική διαχείριση του Π.Κ.

ε) Συντάσσει και υποβάλλει στην Τακτική Γ.Σ. , έκθεση του Ετήσιου Οικονομικού Ελέγχου.

στ) Τηρεί βιβλίο πρακτικών , όπου καταχωρεί τα αποτελέσματα των οικονομικών ελέγχων και των εκθέσεων προς τη Γ.Σ.

ζ) Σε περίπτωση που η Ελεγκτική Επιτροπή διαπιστώσει οικονομικές ατασθαλίες , μπορεί  μετά από απόφαση των μελών της  να συγκαλέσει μέσω του Δ.Σ. , έκτακτη Γ.Σ .

Το Δ.Σ υποχρεούται να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ μέσα σε 15 μέρες από την αίτηση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

η) Οι αποφάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής παίρνονται κατά πλειοψηφία.

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 22ο 

α) Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Π.Κ , εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή για να διενεργήσει τις αρχαιρεσίες , το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επίτροπή και ελέγχει τα όργανα της διοίκησης του Π.Κ.

β) Οι Γεν. Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες και συγκαλούνται στη Φλώρινα από το Δ.Σ. , με ανακοίνωση στους χώρους της δουλειάς τουλάχιστον 8 μέρες πριν τη σύγκλησή της. Η ανακοίνωση πρέπει να περιλαμβάνει την ημερομηνία , την ώρα , τον τόπο της Γ.Σ. και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

γ) Στις Γεν. Συνελεύσεις συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου για όλα τα θέματα , τα τακτικά μέλη του Π.Κ. που έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά για τις αρχαιρεσίες , όμως για την ανάδειξη του Δ.Σ. ισχύει - ως προς το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται – το άρθρο 5.

 

Άρθρο 23ο 

α) Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν είναι παρόντα οι μισοί και ένας (1/2 + 1) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

β) Ο έλεγχος της απαρτίας γίνεται από το Δ.Σ , με βάση ενημερωμένους – από τον Ταμία – ονομαστικούς καταλόγους.

γ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει απαρτία , συγκαλείται με ανακοίνωση , δεύτερη Γ.Σ. μέσα σε επτά (7) μέρες στον ίδιο τόπο , ίδια ώρα , με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης. Η νέα Γ.Σ βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που παρευρίσκονται.

δ) Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Γ.Σ και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδοτήσεις.

 

Άρθρο 24ο 

α) Όταν διαπιστωθεί απαρτία , ο Πρόεδρος του Δ.Σ καλεί την Γ.Σ να εκλέξει μεταξύ των τακτικών μελών , το Προεδρείο της Συνέλευσης που αποτελείται από δύο (2) μέλη , το Πρόεδρο και το Γεν.Γραμματέα.

β) Ο πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της , κατευθύνει τις συζητήσεις σύμφωνα με τις δημοκρατικές διαδικασίες και με τη σειρά των θεμάτων της ημερησίας διάταξης , βάζει τα θέματα σε ψηφοφορία.

γ) Ο Γεν. Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. που υπογράφονται  από τον ίδιο και το Πρόεδρο της Γ.Σ.

 

Άρθρο 25ο 

α) Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία , ποτέ δια βοής.

β) Οι ψηφοφορίες είναι φανερές και γίνονται με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση.

Είναι μυστικές οι ψηφοφορίες μόνο στις περιπτώσεις εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής , ψήφισης του οικονομικού και διοικητικού απολογισμού του Δ.Σ. και στη περίπτωση που ανακύπτουν προσωπικά θέματα.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 

Άρθρο 26ο 

α) Τακτική Γ.Σ. συγκαλείται κατά το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους. Στην τακτική Γ.Σ. λογοδοτεί το Δ.Σ. για τη δραστηριότητά του κατά το προηγούμενο έτος , διαβάζεται ο ισολογισμός της περασμένης χρήσης , η έκθεση της Εφορευτικής Επιτροπής και στη συνέχεια η Γ.Σ. καλείται να εγκρίνει ή όχι τις πράξεις του Δ.Σ. και τον οικονομικό απολογισμό.

Στη συνέχεια διαβάζεται και ψηφίζεται ο προϋπολογισμός της επόμενης χρήσης και ακολουθεί συζήτηση για τα επόμενα βήματα.

β) Το Δ.Σ. υποχρεούται να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη της τακτικής Γ.Σ. οποιοδήποτε θέμα , αφού ζητηθεί με έγγραφη αίτηση από το 1/4  των οικονομικά τακτοποιημένων μελών τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν τη Γ.Σ.

 

Άρθρο 27ο 

α) Έκτακτες Γ.Σ συγκαλούνται:

 • Μετά από απόφαση του Δ.Σ που καθορίζει και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
 • Όταν το ζητήσει με έγγραφη αίτησή του το 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.
 • Όταν το ζητήσει η  Εφορευτική Επιτροπή

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις , στις αιτήσεις προς το Δ.Σ , πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα της ημερησίας διάταξης για τα οποία ζητούν τη σύγκληση της έκτακτης Γ.Σ.

β) Το Δ.Σ υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ μέσα σε 25 μέρες από την υποβολή της αίτησης των ενδιαφερομένων. 

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 28ο 

α) Τρία (3) χρόνια μετά την ανάδειξη του τελευταίου Δ.Σ , η τακτική Γ.Σ εκλέγει με μυστική ψηφοφορία την Εφορευτική Επιτροπή που απαρτίζεται από 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη , με ενιαίο ψηφοδέλτιο όπου εκλέγονται οι υποψήφιοι με τους περισσότερους ψήφους. Οι σταυροί προτίμησης στο ψηφοδέλτιο αυτό δεν ξεπερνούν τους δύο.

β) Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής μπορούν να είναι τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται , δεν μπορούν όμως να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι για μέλη του Δ.Σ ή της Ε.Ε ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου συσταθεί ή αντιπροσώπου σε δευτεροβάθμια κ.λ.π. οργάνωση.

γ) Η Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ και Ε.Ε κ.λ.π. το αργότερο μέσα σε 7 μέρες από την εκλογή της. Η γνωστοποίηση των εκλογών γίνεται με ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής , που κυκλοφορεί στους τόπους της δουλειάς των μελών και στην οποία καθορίζεται ο χρόνος και ο τόπος των αρχαιρεσιών.

δ) Κάθε μέλος που επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το Δ.Σ ή την Ε.Ε , πρέπει να υποβάλει στην Ε.Ε  αίτηση μέσα στη προθεσμία που έχει η τελευταία ορίσει. Αν υπάρχουν συνδυασμοί απαιτείται και κοινή δήλωση από όλους τους υποψηφίους του συνδυασμού στην οποία θα αναφέρεται και ο τίτλος του συνδυασμού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Άρθρο 29ο 

Η εκλογή των οργάνων του Π.Κ γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής εφ’ όσον υπάρχουν συνδυασμοί διαφορετικά γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και εκλέγονται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης.

 

Άρθρο 30ο 

α) Η ψηφοφορία – κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών – γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της μυστικής ψηφοφορίας.

β)Ο ψηφοφόρος επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων με σταυρό που βάζει μπροστά από το όνομα αυτού που ψηφίζει. Σε καμιά περίπτωση το σύνολο των σταυρών προτίμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των τριών (3) για το Δ.Σ και των δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή ή την Εφορευτική Επιτροπή.

γ) Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής των ψήφων , έχει δικαίωμα να παρευρίσκονται οι υποψήφιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.

δ) Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει πρακτικό αρχαιρεσιών που παραδίδει μαζί με τα ψηφοδέλτια στο Πρόεδρο του Δ.Σ.

ε) Η δαπάνη διεξαγωγής των αρχαιρεσιών βαραίνει το Π.Κ.

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31ο 

Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό. Η Γ.Σ αυτή συγκαλείται από το Δ.Σ είτε με απόφασή του είτε ύστερα από αίτηση του 1/4  τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Η απόφαση για την τροποποίηση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων και ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών , η δε Γ.Σ αυτή έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται σ’ αυτή το 1/2 των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

 

Άρθρο 32ο 

α) Κάθε θέμα που προκύπτει και δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό , επιλύεται με απόφαση της Γ.Σ.

β) Με ευθύνη του Π.Κ , λειτουργεί Τράπεζα Αίματος σύμφωνα με τον Κανονισμό που βρίσκεται σε ισχύ από 1-3-1998. Κάθε θέμα που προκύπτει και δεν προβλέπεται από το Κανονισμό αυτό , επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ.

 

Άρθρο 33ο 

Το Π.Κ διαλύεται:

 • Όταν τα μέλη του μειωθούν κάτω του ορίου που θέτει ο νόμος.
 • Όταν η Γ.Σ με απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει ο Αστικός Κώδικας , αποφασίσει για τη διάλυσή του.

Σε περίπτωση διάλυσης του Π.Κ , η περιουσία του περιέχεται αυτοδίκαια στο Ταμείο Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε σε ειδικό λογαριασμό για ενδεχόμενη ανασύστασή του , ή όπου αλλού αποφασίσει η Γ.Σ που παίρνει και την απόφαση της διάλυσης. 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34ο

α) Στη Γ.Σ που θα εγκρίνει το παρόν καταστατικό , θα εκλεγεί τριμελής Εφορευτική Επιτροπή , η οποία μέσα σε επτά (7) μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος από το Πρωτοδικείο , θα διενεργήσει εκλογές , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν καταστατικό.

β) Η θητεία αυτής της Εφορευτικής Επιτροπής , θα ισχύει μέχρι και την Τακτική Γ.Σ , που θα ορίσει τις μεθεπόμενες εκλογές και στην οποία θα εκλεγεί νέα Εφορευτική Επιτροπή.

γ) Κατ’ εξαίρεση , η θητεία του Δ.Σ που θα προκύψει από τις πρώτες εκλογές που θα διενεργηθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού , θα λήξει το πρώτο τρίμηνο του έτους 2008.

 

Άρθρο 35ο

Το παρόν καταστατικό , αποτελούμενο από τριανταπέντε (35) άρθρα , αφού διαβάστηκε και συζητήθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του , ψηφίστηκε από τα μέλη του Π.Κ κατά τη Γ.Σ που έγινε την 24η Φεβρουαρίου 2005.

 

ΦΛΩΡΙΝΑ ,  24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ

Go to top